Get Adobe Flash player

Post臋powanie w sprawach przyznawania i wyp艂acania 艣wiadcze艅 rodzinnych (wymagane dokumenty).

Ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz ich wyp艂ata nast臋puj膮 odpowiednio na wniosek:

a) ma艂偶onk贸w lub jednego z ma艂偶onk贸w,

b) rodzic贸w lub jednego z rodzic贸w,

c) opiekuna faktycznego dziecka,

d) opiekuna prawnego dziecka,

e) osoby ucz膮cej si臋,

f) pe艂noletniej osoby niepe艂nosprawnej,

g) innej osoby upowa偶nionej do reprezentowania dziecka lub pe艂noletniej osoby niepe艂nosprawnej.

Wnioski o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych sk艂ada si臋 w urz臋dzie gminy lub miasta w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania.

Mieszka艅cy Kamiennej G贸ry wnioski sk艂adaj膮 w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze, Aleja Wojska Polskiego 1.

Do wniosku o zasi艂ek rodzinny nale偶y do艂膮czy膰 odpowiednio:

1)聽聽 kserokopie wa偶nych dowod贸w to偶samo艣ci obojga rodzic贸w/wnioskodawc贸w (orygina艂y do wgl膮du);

2)聽聽聽skr贸cony odpis aktu urodzenia dziecka lub zupe艂ny odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany);

3)聽聽聽orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci - w przypadku gdy w rodzinie wychowuje si臋 dziecko niepe艂nosprawne;

4)聽聽聽za艣wiadczenie szko艂y albo o艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y - w przypadku gdy dziecko uko艅czy艂o 17 rok 偶ycia;

5)聽聽聽za艣wiadczenie szko艂y wy偶szej albo o艣wiadczenie o ucz臋szczaniu do szko艂y wy偶szej - w przypadku osoby ucz膮cej si臋 lub osoby legitymuj膮cej si臋 orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, je偶eli osoba uczy si臋 w szkole wy偶szej;

6)聽聽聽dokumenty stwierdzaj膮ce wysoko艣膰 dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a)聽 o艣wiadczenia cz艂onk贸w rodziny o dochodach osi膮gni臋tych w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cyc,m okres zais艂kowy, innych ni偶 dochody podlegaj膮ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych na zasadach okre艣lonych w art. 27, art. 30b , art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od os贸b fizycznych;

b)聽聽o艣wiadczenia cz艂onk贸w rodziny rozliczaj膮cych si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne o dochodzie osi膮gni臋tym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy;


c) za艣wiadczenie o wysoko艣ci stypendium uzyskanym w 2014 r.;

d) orygina艂 formularzy PIT 11 za 2014 r.,

e) orygina艂y um贸w o prac臋 / zlecenie / o dzie艂o z lat聽 2014-2016 oraz w przypadku zmiany przez wnioskodawc臋 lub cz艂onka rodziny zak艂adu pracy w latach 2014-2016 - 艣wiadectw pracy,

f) za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu gminy, nakaz p艂atniczy albo o艣wiadczenie o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach przeliczeniowych og贸lnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy;

g)聽聽umow臋 dzier偶awy - w przypadku oddania cz臋艣ci lub ca艂o艣ci znajduj膮cego si臋 w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier偶aw臋, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepis贸w o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzier偶aw臋 w zwi膮zku z pobieraniem renty okre艣lonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

h)聽聽umow臋 o wniesieniu wk艂ad贸w gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do u偶ytkowania przez rolnicz膮 sp贸艂dzielni臋 produkcyjn膮,

i)聽聽odpis podlegaj膮cego wykonaniu orzeczenia s膮du zas膮dzaj膮cego alimenty na rzecz os贸b w rodzinie lub poza rodzin膮 lub odpis protoko艂u posiedzenia zawieraj膮cego tre艣膰 ugody s膮dowej, lub odpis zatwierdzonej przez s膮d ugody zawartej przed mediatorem, zobowi膮zuj膮cych do aliment贸w na rzecz os贸b w rodzinie lub poza rodzin膮,

j)聽 przekazy lub przelewy pieni臋偶ne dokumentuj膮ce wysoko艣膰 zap艂aconych aliment贸w, je偶eli cz艂onkowie rodziny s膮 zobowi膮zani wyrokiem s膮du, ugod膮 s膮dow膮 lub ugod膮 zawart膮 przed mediatorem do ich p艂acenia na rzecz osoby spoza rodziny,

k)聽聽w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzyma艂a aliment贸w albo otrzyma艂a je w wysoko艣ci ni偶szej od ustalonej w wyroku s膮du, ugodzie s膮dowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

鈥撀犅爖a艣wiadczenie organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne o ca艂kowitej lub cz臋艣ciowej bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w, a tak偶e o wysoko艣ci wyegzekwowanych aliment贸w, lub

鈥撀犅爄nformacj臋 w艂a艣ciwego s膮du lub w艂a艣ciwej instytucji o podj臋ciu przez osob臋 uprawnion膮 czynno艣ci zwi膮zanych z wykonaniem tytu艂u wykonawczego za granic膮 albo o niepodj臋ciu tych czynno艣ci, w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z brakiem podstawy prawnej do ich podj臋cia lub brakiem mo偶liwo艣ci wskazania przez osob臋 uprawnion膮 miejsca zamieszkania d艂u偶nika alimentacyjnego za granic膮, je偶eli d艂u偶nik zamieszkuje za granic膮,

l)聽聽dokument okre艣laj膮cy dat臋 utraty dochodu oraz miesi臋czn膮 wysoko艣膰 utraconego dochodu,

艂)聽聽dokument okre艣laj膮cy wysoko艣膰 dochodu uzyskanego przez cz艂onka rodziny oraz liczb臋 miesi臋cy, w kt贸rych doch贸d by艂 osi膮gany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy,

m)聽聽dokument okre艣laj膮cy wysoko艣膰 dochodu uzyskanego przez cz艂onka rodziny z miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym doch贸d zosta艂 osi膮gni臋ty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy;

7)聽聽聽akty zgonu rodzic贸w lub odpis podlegaj膮cego wykonaniu wyroku zas膮dzaj膮cego alimenty lub odpis protoko艂u posiedzenia zawieraj膮cego tre艣膰 ugody s膮dowej, lub odpis zatwierdzonej przez s膮d ugody zawartej przed mediatorem, zobowi膮zuj膮cych do aliment贸w - w przypadku osoby ucz膮cej si臋;

8)聽聽聽kart臋 pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywaj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt sta艂y, zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi膮zku z okoliczno艣ciami, o kt贸rych mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (dz. U. 2013 poz. 1650 z p贸偶n. zm.), lub w zwi膮zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod藕cy lub ochrony uzupe艂niaj膮cej;

9)聽 kart臋 pobytu i decyzj臋 o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadaj膮cego kart臋 pobytu z adnotacj膮 "dost臋p do rynku pracy";

10) odpis prawomocnego orzeczenia s膮du orzekaj膮cego rozw贸d lub separacj臋, albo odpis zupe艂ny lub skr贸cony aktu zgonu rodzica dziecka;

11)聽聽odpis prawomocnego orzeczenia s膮du oddalaj膮cego pow贸dztwo o roszczenia alimentacyjne;

12)聽聽orzeczenie s膮du zobowi膮zuj膮ce jednego z rodzic贸w do ponoszenia ca艂kowitych koszt贸w utrzymania dziecka;

13)聽聽odpis prawomocnego postanowienia s膮du orzekaj膮cego przysposobienie lub za艣wiadczenie s膮du rodzinnego lub o艣rodka adopcyjnego o prowadzonym post臋powaniu s膮dowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

14)聽 orzeczenie s膮du rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

15)聽 orygina艂y formularzy PIT-11(A), 16A, 28A, 40 itp. za 2014 rok oraz umowy o prac臋/ zlecenie/ o dzie艂o itp. z lat od stycznia 2014 do chwili obecnej oraz w przypadku zmiany przez wnioskodawc臋 lub cz艂onka rodziny zak艂adu pracy w latach od stycznia 2014 do chwili obecnej - 艣wiadectwa pracy;

16) inne dokumenty i o艣wiadczenia niezb臋dne do ustalenia prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego.

Osoba ubiegaj膮ca si臋 o przyznanie dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego sk艂ada wniosek o zasi艂ek rodzinny, do kt贸rego do艂膮cza odpowiednio:

1)聽聽聽za艣wiadczenie pracodawcy albo o艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sze艣ciomiesi臋cznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpo艣rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

2)聽聽 za艣wiadczenie plac贸wki zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w kt贸rych korzysta w niej z ca艂odobowej opieki, albo o艣wiadczenie o niekorzystaniu przez wi臋cej ni偶 5 dni w tygodniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w plac贸wce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋, w tym w specjalnym o艣rodku szkolno-wychowawczym;

3)聽聽聽inne dokumenty i o艣wiadczenia niezb臋dne do ustalenia prawa do dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Osoba ubiegaj膮ca si臋 o przyznanie dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasi艂ek rodzinny do艂膮cza odpowiednio:

1)聽聽聽za艣wiadczenie szko艂y albo o艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania;

2)聽聽聽za艣wiadczenie albo o艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;

3)聽聽聽inne dokumenty i o艣wiadczenia niezb臋dne do ustalenia prawa do dodatku do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.