Get Adobe Flash player

Dz.U.09.1.7 j.t.

USTAWA

z dnia 7 wrze艣nia 2007 r.

o pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w

(tekst jednolity)

Uwa偶aj膮c, 偶e

dostarczanie 艣rodk贸w utrzymania osobom, kt贸re nie s膮 w stanie samodzielnie zaspokoi膰 swoich potrzeb, a w szczeg贸lno艣ci dzieciom, jest w pierwszej kolejno艣ci obowi膮zkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opieku艅czym cz艂onk贸w ich rodziny,

konstytucyjna zasada pomocniczo艣ci nak艂ada na pa艅stwo obowi膮zek wspierania jedynie tych os贸b ubogich, kt贸re nie s膮 w stanie samodzielnie zaspokoi膰 swoich potrzeb i nie otrzymuj膮 nale偶nego im wsparcia od os贸b nale偶膮cych do kr臋gu zobowi膮zanych wobec nich do alimentacji,

wspieranie os贸b znajduj膮cych si臋 w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemo偶no艣ci wyegzekwowania aliment贸w nale偶y 艂膮czy膰 z dzia艂aniami zmierzaj膮cymi do zwi臋kszenia odpowiedzialno艣ci os贸b zobowi膮zanych do alimentacji, stanowi si臋 co nast臋puje:

Rozdzia艂聽1

Przepisy og贸lne

Art.聽1. 1.聽Ustawa okre艣la:

1)聽聽聽zasady pomocy pa艅stwa osobom uprawnionym do aliment贸w na podstawie tytu艂u wykonawczego, w przypadku bezskuteczno艣ci egzekucji;

2)聽聽聽warunki nabywania prawa do 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych wyp艂acanych w przypadku bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w, zwanych dalej "艣wiadczeniami z funduszu alimentacyjnego";

3)聽聽聽zasady i tryb post臋powania w sprawach przyznawania i wyp艂acania 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego;

4)聽聽聽zasady finansowania 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego;

5)聽聽聽dzia艂ania podejmowane wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych.

2.聽Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania os贸b uprawnionych do aliment贸w 艣rodkami finansowymi z bud偶etu pa艅stwa.

3.聽Fundusz alimentacyjny nie stanowi funduszu, w rozumieniu przepis贸w o finansach publicznych.

Art.聽1a. 1.聽艢wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys艂uguj膮:

1)聽聽聽obywatelom polskim;

2)聽聽聽cudzoziemcom:

a)聽聽(1) (uchylona),

b)聽聽je偶eli wynika to z wi膮偶膮cych Rzeczpospolit膮 Polsk膮 um贸w dwustronnych o zabezpieczeniu spo艂ecznym,

c)聽聽przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si臋, zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Wsp贸lnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwi膮zku z okoliczno艣ci膮, o kt贸rej mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z p贸藕n. zm.1)),

d)聽聽przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwi膮zku z uzyskaniem statusu uchod藕cy lub ochrony uzupe艂niaj膮cej.

2.聽(2) 艢wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys艂uguj膮 osobom, o kt贸rych mowa w ust. 1, je偶eli zamieszkuj膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 艣wiadczeniowy, w kt贸rym otrzymuj膮 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba 偶e dwustronne umowy mi臋dzynarodowe o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽2. Ilekro膰 w ustawie jest mowa o:

1)聽聽聽administracyjnym organie egzekucyjnym - oznacza to w艂a艣ciwy do prowadzenia post臋powania egzekucyjnego organ egzekucyjny ustalony na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z p贸藕n. zm.2));

2)聽聽聽bezskuteczno艣ci egzekucji - oznacza to egzekucj臋, w wyniku kt贸rej w okresie ostatnich dw贸ch miesi臋cy nie wyegzekwowano pe艂nej nale偶no艣ci z tytu艂u zaleg艂ych i bie偶膮cych zobowi膮za艅 alimentacyjnych; za bezskuteczn膮 egzekucj臋 uwa偶a si臋 r贸wnie偶 niemo偶no艣膰 wszcz臋cia lub prowadzenia egzekucji aliment贸w przeciwko d艂u偶nikowi alimentacyjnemu przebywaj膮cemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeg贸lno艣ci z powodu:

a)聽聽braku podstawy prawnej do poj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do wykonania tytu艂u wykonawczego w miejscu zamieszkania d艂u偶nika,

b)聽聽braku mo偶liwo艣ci wskazania przez osob臋 uprawnion膮 miejsca zamieszkania d艂u偶nika alimentacyjnego za granic膮;

3)聽聽聽d艂u偶niku alimentacyjnym - oznacza to osob臋 zobowi膮zan膮 do aliment贸w na podstawie tytu艂u wykonawczego, przeciwko kt贸rej egzekucja okaza艂a si臋 bezskuteczna;

4)聽聽聽dochodzie - oznacza to doch贸d, o kt贸rym mowa w przepisach o 艣wiadczeniach rodzinnych;

5)聽聽聽dochodzie rodziny - oznacza to doch贸d rodziny, o kt贸rym mowa w przepisach o 艣wiadczeniach rodzinnych;

5a)聽聽(3) dochodzie cz艂onka rodziny - oznacza to przeci臋tny miesi臋czny doch贸d cz艂onka rodziny osi膮gni臋ty w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy, z zastrze偶eniem art. 9 ust. 3-4a;

6)聽聽聽instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy spo艂ecznej, plac贸wk臋 opieku艅czo-wychowawcz膮, m艂odzie偶owy o艣rodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zak艂ad poprawczy, areszt 艣ledczy, zak艂ad karny, zak艂ad opieku艅czo-leczniczy, zak艂ad piel臋gnacyjno-opieku艅czy, a tak偶e szko艂臋 wojskow膮 lub inn膮 szko艂臋, je偶eli instytucje te zapewniaj膮 nieodp艂atne pe艂ne utrzymanie;

7)聽聽聽nienale偶nie pobranym 艣wiadczeniu - oznacza to 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego:

a)聽聽wyp艂acone mimo zaistnienia okoliczno艣ci powoduj膮cych ustanie albo wstrzymanie wyp艂aty 艣wiadczenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci,

b)聽聽przyznane lub wyp艂acone w przypadku 艣wiadomego wprowadzenia w b艂膮d przez osob臋 pobieraj膮c膮 te 艣wiadczenia,

c)聽聽wyp艂acone bez podstawy prawnej lub z ra偶膮cym naruszeniem prawa, je偶eli stwierdzono niewa偶no艣膰 decyzji przyznaj膮cej 艣wiadczenie albo w wyniku wznowienia post臋powania uchylono decyzj臋 przyznaj膮c膮 艣wiadczenie i odm贸wiono prawa do 艣wiadczenia,

d)聽聽(4) wyp艂acone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzyma艂a , niezgodnie z kolejno艣ci膮 okre艣lon膮 w art. 28, zaleg艂e lub bie偶膮ce alimenty, do wysoko艣ci otrzymanych w tym okresie aliment贸w,

e)聽聽(5) (uchylona);

8)聽聽聽okresie 艣wiadczeniowym - oznacza to okres, na jaki ustala si臋 prawo do 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 pa藕dziernika do dnia 30 wrze艣nia nast臋pnego roku kalendarzowego;

9)聽聽聽organie w艂a艣ciwym d艂u偶nika - oznacza to w贸jta, burmistrza lub prezydenta miasta w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania d艂u偶nika alimentacyjnego;

10)聽聽organie w艂a艣ciwym wierzyciela - oznacza to w贸jta, burmistrza lub prezydenta miasta w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej;

11)聽聽osobie uprawnionej - oznacza to osob臋 uprawnion膮 do aliment贸w od rodzica na podstawie tytu艂u wykonawczego pochodz膮cego lub zatwierdzonego przez s膮d, je偶eli egzekucja okaza艂a si臋 bezskuteczna;

12)聽聽rodzinie - oznacza to odpowiednio nast臋puj膮cych cz艂onk贸w rodziny: rodzic贸w osoby uprawnionej, ma艂偶onka rodzica osoby uprawnionej, osob臋, z kt贸r膮 rodzic osoby uprawnionej wychowuje wsp贸lne dziecko, pozostaj膮ce na ich utrzymaniu dzieci w wieku do uko艅czenia 25. roku 偶ycia oraz dziecko, kt贸re uko艅czy艂o 25. rok 偶ycia otrzymuj膮ce 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymuj膮ce si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, je偶eli w zwi膮zku z t膮 niepe艂nosprawno艣ci膮 przys艂uguje 艣wiadczenie piel臋gnacyjne, o kt贸rym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z p贸藕n. zm.3)), a tak偶e osob臋 uprawnion膮; do rodziny nie zalicza si臋:

a)聽聽dziecka pozostaj膮cego pod opiek膮 opiekuna prawnego,

b)聽聽dziecka pozostaj膮cego w zwi膮zku ma艂偶e艅skim,

c)聽聽(6) (uchylona),

d)聽聽rodzica osoby uprawnionej zobowi膮zanego tytu艂em wykonawczym pochodz膮cym lub zatwierdzonym przez s膮d do aliment贸w na jej rzecz;

13)聽聽szkole - oznacza to szko艂臋 podstawow膮, gimnazjum, szko艂臋 ponadpodstawow膮 i ponadgimnazjaln膮 oraz szko艂臋 artystyczn膮, w kt贸rej jest realizowany obowi膮zek szkolny i obowi膮zek nauki, a tak偶e specjalny o艣rodek szkolno-wychowawczy, specjalny o艣rodek wychowawczy dla dzieci i m艂odzie偶y wymagaj膮cych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz o艣rodek umo偶liwiaj膮cy dzieciom i m艂odzie偶y upo艣ledzonym umys艂owo w stopniu g艂臋bokim realizacj臋 obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki;

14)聽聽szkole wy偶szej - oznacza to szko艂臋 wy偶sz膮, w rozumieniu przepis贸w o szkolnictwie wy偶szym, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium j臋zyk贸w obcych oraz kolegium pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych;

15)聽聽(uchylony);

15a)聽zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku s艂u偶bowego, umowy o prac臋 nak艂adcz膮 oraz wykonywanie pracy lub 艣wiadczenie us艂ug na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie艂o, kontraktu mened偶erskiego albo w okresie cz艂onkostwa w rolniczej sp贸艂dzielni produkcyjnej, sp贸艂dzielni k贸艂ek rolniczych lub sp贸艂dzielni us艂ug rolniczych, a tak偶e prowadzenie pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej;

16)聽聽znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci - oznacza to:

a)聽聽niepe艂nosprawno艣膰 w stopniu znacznym, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych,

b)聽聽ca艂kowit膮 niezdolno艣膰 do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczon膮 na podstawie przepis贸w o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych,

c)聽聽sta艂膮 albo d艂ugotrwa艂膮 niezdolno艣膰 do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczon膮 na podstawie przepis贸w o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w, w celu uzyskania 艣wiadcze艅 okre艣lonych w tych przepisach,

d)聽聽posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalid贸w,

e)聽聽(7) niezdolno艣膰 do samodzielnej egzystencji orzeczon膮 na podstawie przepis贸w o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub przepis贸w o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w;

17)聽聽utracie dochodu - oznacza to utrat臋 dochodu spowodowan膮:

a)聽聽uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b)聽聽utrat膮 prawa do zasi艂ku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)聽聽utrat膮 zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d)聽聽(8) utrat膮 zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, a tak偶e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyj膮tkiem renty przyznanej rolnikowi w zwi膮zku z przekazaniem lub dzier偶aw膮 gospodarstwa rolnego,

e)聽聽wyrejestrowaniem pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej,

f)聽聽(9) utrat膮 zasi艂ku chorobowego, 艣wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi艂ku macierzy艅skiego, przys艂uguj膮cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

18)聽聽uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a)聽聽zako艅czeniem urlopu wychowawczego,

b)聽聽uzyskaniem prawa do zasi艂ku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)聽聽uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d)聽聽(10) uzyskaniem zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, a tak偶e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyj膮tkiem renty przyznanej rolnikowi w zwi膮zku z przekazaniem lub dzier偶aw膮 gospodarstwa rolnego,

e)聽聽rozpocz臋ciem pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej,

f)聽聽(11) uzyskaniem zasi艂ku chorobowego, 艣wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi艂ku macierzy艅skiego, przys艂uguj膮cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Rozdzia艂聽2

Zasady pomocy pa艅stwa osobom uprawnionym do aliment贸w na podstawie tytu艂u wykonawczego w przypadku bezskuteczno艣ci egzekucji oraz dzia艂ania podejmowane wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych

Art.聽3. 1.聽W przypadku bezskuteczno艣ci egzekucji osoba uprawniona mo偶e z艂o偶y膰 do organu w艂a艣ciwego wierzyciela wniosek o podj臋cie dzia艂a艅 wobec d艂u偶nika alimentacyjnego.

2.聽Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 za艣wiadczenie organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne o bezskuteczno艣ci egzekucji zawieraj膮ce informacj臋 o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno艣ci oraz o dzia艂aniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas膮dzonych aliment贸w.

3.聽W przypadku z艂o偶enia wniosku bez za艣wiadczenia organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne organ w艂a艣ciwy wierzyciela wzywa organ prowadz膮cy post臋powanie egzekucyjne do przes艂ania za艣wiadczenia o bezskuteczno艣ci egzekucji zawieraj膮cego informacj臋 o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno艣ci oraz o dzia艂aniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas膮dzonych aliment贸w.

4.聽Organ prowadz膮cy post臋powanie egzekucyjne jest obowi膮zany do przes艂ania za艣wiadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

5.聽Organ w艂a艣ciwy wierzyciela wyst臋puje z wnioskiem do organu w艂a艣ciwego d艂u偶nika o podj臋cie dzia艂a艅 wobec d艂u偶nika alimentacyjnego w przypadku:

1)聽聽聽otrzymania wniosku, o kt贸rym mowa w ust. 1;

2)聽聽聽przyznania osobie uprawnionej 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego;

3)聽聽聽(12) umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zast臋pczej.

6.聽Organ prowadz膮cy post臋powanie egzekucyjne jest obowi膮zany do informowania organu w艂a艣ciwego d艂u偶nika oraz organu w艂a艣ciwego wierzyciela o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczno艣ci ka偶dorazowo na wniosek tych organ贸w, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a tak偶e ka偶dorazowo w przypadku zaistnienia okoliczno艣ci maj膮cych wp艂yw na prawo do 艣wiadczenia lub na podejmowane dzia艂ania wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych, w terminie 14 dni od dnia powzi臋cia informacji o zaistnieniu tych okoliczno艣ci.

7.聽Organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika oraz organ w艂a艣ciwy wierzyciela przekazuj膮 organowi prowadz膮cemu post臋powanie egzekucyjne wszelkie posiadane informacje istotne dla skuteczno艣ci egzekucji.

8.聽Organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika oraz organ w艂a艣ciwy wierzyciela informuj膮 s膮d o bezczynno艣ci lub wszelkich przejawach opiesza艂o艣ci komornika s膮dowego prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne przeciwko d艂u偶nikowi alimentacyjnemu.

Art.聽4. 1.聽(13) Po otrzymaniu wniosku, o kt贸rym mowa w art. 3 ust. 5, organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej d艂u偶nika alimentacyjnego, a tak偶e jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie艂o偶enia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego o艣wiadczenie maj膮tkowe oraz informuje d艂u偶nika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowi膮zaniu lub zobowi膮zaniach d艂u偶nika alimentacyjnego wynikaj膮cych z tytu艂贸w, o kt贸rych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaleg艂o艣ci za okres d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy.

2.聽D艂u偶nik alimentacyjny sk艂ada o艣wiadczenie, o kt贸rym mowa w ust. 1, pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅, o czym nale偶y sk艂adaj膮cego pouczy膰 przed z艂o偶eniem o艣wiadczenia.

3.聽(14) (uchylony).

4.聽Organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika mo偶e wyst膮pi膰 do kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej o udzielenie informacji, o kt贸rych mowa w ust. 1, dotycz膮cych d艂u偶nika alimentacyjnego, je偶eli w posiadaniu kierownika o艣rodka znajduje si臋 rodzinny wywiad 艣rodowiskowy dotycz膮cy tego d艂u偶nika, przeprowadzony na podstawie przepis贸w o pomocy spo艂ecznej, nie wcze艣niej ni偶 trzy miesi膮ce od dnia wyst膮pienia o udzielenie informacji.

5.聽Minister w艂a艣ciwy do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, wz贸r kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego przeprowadzanego u d艂u偶nika alimentacyjnego, a tak偶e wz贸r o艣wiadczenia maj膮tkowego d艂u偶nika alimentacyjnego, uwzgl臋dniaj膮c potrzeb臋 podj臋cia przez organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika okre艣lonych w ustawie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy egzekucji aliment贸w.

informacje o jednostce

akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽5. (15) 1.聽Organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika przekazuje komornikowi s膮dowemu informacje maj膮ce wp艂yw na skuteczno艣膰 prowadzonej egzekucji, w szczeg贸lno艣ci zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz o艣wiadczeniu maj膮tkowym d艂u偶nika alimentacyjnego.

2.聽W przypadku gdy d艂u偶nik alimentacyjny nie mo偶e wywi膮za膰 si臋 ze swoich zobowi膮za艅 z powodu braku zatrudnienia, organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika:

1)聽聽聽zobowi膮zuje d艂u偶nika alimentacyjnego do zarejestrowania si臋 jako bezrobotny albo jako poszukuj膮cy pracy w przypadku braku mo偶liwo艣ci zarejestrowania si臋 jako bezrobotny;

2)聽聽聽informuje w艂a艣ciwy powiatowy urz膮d pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej d艂u偶nika alimentacyjnego.

3.聽W przypadku gdy d艂u偶nik alimentacyjny uniemo偶liwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odm贸wi艂:

1)聽聽聽z艂o偶enia o艣wiadczenia maj膮tkowego,

2)聽聽聽zarejestrowania si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy jako bezrobotny albo poszukuj膮cy pracy,

3)聽聽聽bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepis贸w o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyj臋cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych, prac interwencyjnych, rob贸t publicznych, prac na zasadach rob贸t publicznych albo udzia艂u w szkoleniu, sta偶u lub przygotowaniu zawodowym doros艂ych

- organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika wszczyna post臋powanie dotycz膮ce uznania d艂u偶nika alimentacyjnego za uchylaj膮cego si臋 od zobowi膮za艅 alimentacyjnych.

3a.聽(16) Decyzji o uznaniu d艂u偶nika alimentacyjnego za uchylaj膮cego si臋 od zobowi膮za艅 alimentacyjnych nie wydaje si臋 wobec d艂u偶nika alimentacyjnego, kt贸ry przez okres ostatnich 6 miesi臋cy wywi膮zywa艂 si臋 w ka偶dym miesi膮cu ze zobowi膮za艅 alimentacyjnych w kwocie nie ni偶szej ni偶 50% kwoty bie偶膮co ustalonych aliment贸w.

3b.聽(17) Je偶eli decyzja o uznaniu d艂u偶nika alimentacyjnego za uchylaj膮cego si臋 od zobowi膮za艅 alimentacyjnych stanie si臋 ostateczna, organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy d艂u偶nika alimentacyjnego, do艂膮czaj膮c odpis tej decyzji, oraz sk艂ada wniosek o 艣ciganie za przest臋pstwo okre艣lone w art. 209 搂 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p贸藕n. zm.).

4.聽W przypadkach, o kt贸rych mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, starosta jest obowi膮zany do informowania o tym organu w艂a艣ciwego d艂u偶nika.

4a.聽Organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika alimentacyjnego przekazuje powiatowemu urz臋dowi pracy informacje o utracie statusu d艂u偶nika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej d艂u偶nika alimentacyjnego.

5.聽(18) Na podstawie wniosku, o kt贸rym mowa w ust. 3b, starosta wydaje decyzj臋 o zatrzymaniu prawa jazdy.

6.聽(19) Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy nast臋puje na wniosek organu w艂a艣ciwego d艂u偶nika skierowanego do starosty, gdy:

1)聽聽聽ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o kt贸rej mowa w ust. 3, oraz d艂u偶nik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesi臋cy wywi膮za艂 si臋 w ka偶dym miesi膮cu ze zobowi膮za艅 alimentacyjnych w kwocie nie ni偶szej ni偶 50% kwoty bie偶膮co ustalonych aliment贸w lub

2)聽聽聽nast膮pi utrata statusu d艂u偶nika alimentacyjnego.

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽6. Organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika informuje organ w艂a艣ciwy wierzyciela oraz komornika s膮dowego o podj臋tych dzia艂aniach wobec d艂u偶nika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

Art.聽7. 1.聽W sprawach o roszczenia alimentacyjne organ w艂a艣ciwy wierzyciela albo organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika mog膮 wytacza膰 pow贸dztwa na rzecz obywateli.

2.聽W post臋powaniu przed s膮dem prowadzonym z pow贸dztwa organu w艂a艣ciwego wierzyciela lub organu w艂a艣ciwego d艂u偶nika stosuje si臋 do tych organ贸w odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w post臋powaniu cywilnym.

Art.聽8. S膮d przesy艂a organowi w艂a艣ciwemu wierzyciela i organowi w艂a艣ciwemu d艂u偶nika orzeczenia wydane na podstawie art. 132 i 138 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opieku艅czy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z p贸藕n. zm.4)) w sprawach, w kt贸rych osoba uprawniona otrzymuje 艣wiadczenie z funduszu alimentacyjnego, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia si臋 orzeczenia.

Art.聽8a. (20) Organ w艂a艣ciwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informacj臋 gospodarcz膮 o zobowi膮zaniu lub zobowi膮zaniach d艂u偶nika alimentacyjnego wynikaj膮cych z tytu艂贸w, o kt贸rych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaleg艂o艣ci za okres d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy.

Art.聽8b. (21) Organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika mo偶e upowa偶ni膰 w formie pisemnej swojego zast臋pc臋, pracownika urz臋du albo kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a tak偶e inn膮 osob臋 na wniosek kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do podejmowania dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych, prowadzenia post臋powania i wydawania w tych sprawach decyzji.

Art.聽8c. (22) Przepis art. 8b stosuje si臋 odpowiednio do organu w艂a艣ciwego wierzyciela w zakresie realizacji obowi膮zku okre艣lonego w art. 8a.

Art.聽8d. (23) Po otrzymaniu wniosku polskiego organu centralnego, dzia艂aj膮cego na podstawie art. 51 ust. 2 lit. c oraz art. 53 rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa w艂a艣ciwego, uznawania i wykonywania orzecze艅 oraz wsp贸艂pracy w zakresie zobowi膮za艅 alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2009, str. 1), organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej d艂u偶nika alimentacyjnego, a tak偶e jego stanu zdrowia i przyczyn nie艂o偶enia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego o艣wiadczenie maj膮tkowe.

Rozdzia艂聽3

Warunki nabywania prawa do 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego

Art.聽9. 1.聽艢wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys艂uguj膮 osobie uprawnionej do uko艅czenia przez ni膮 18 roku 偶ycia albo w przypadku gdy uczy si臋 w szkole lub szkole wy偶szej do uko艅czenia przez ni膮 25 roku 偶ycia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci - bezterminowo.

2.聽艢wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys艂uguj膮, je偶eli doch贸d rodziny w przeliczeniu na osob臋 w rodzinie nie przekracza kwoty 725 z艂.

3.聽(24) W przypadku utraty dochodu przez cz艂onka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy lub po tym roku, ustalaj膮c jego doch贸d, nie uwzgl臋dnia si臋 dochodu utraconego.

4.聽(25) W przypadku uzyskania dochodu przez cz艂onka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy, ustalaj膮c doch贸d cz艂onka rodziny, uzyskany w tym roku doch贸d dzieli si臋 przez liczb臋 miesi臋cy, w kt贸rych doch贸d ten by艂 osi膮gni臋ty, je偶eli doch贸d ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego.

4a.聽(26) W przypadku uzyskania dochodu przez cz艂onka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy jego doch贸d ustala si臋 na podstawie dochodu cz艂onka rodziny, powi臋kszonego o kwot臋 uzyskanego dochodu z miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym doch贸d zosta艂 osi膮gni臋ty, je偶eli doch贸d ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego.

5.聽(uchylony).

6.聽W przypadku gdy cz艂onek rodziny przebywa w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie, ustalaj膮c doch贸d rodziny w przeliczeniu na osob臋, nie uwzgl臋dnia si臋 osoby przebywaj膮cej w tej instytucji.

7.聽W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje si臋, 偶e z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje si臋 doch贸d miesi臋czny w wysoko艣ci 1/12 dochodu og艂aszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z p贸藕n. zm.5)).

8.聽Ustalaj膮c doch贸d rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowi膮cego podstaw臋 wymiaru podatku rolnego wlicza si臋 obszary rolne oddane w dzier偶aw臋, z wyj膮tkiem:

1)聽聽聽oddanej w dzier偶aw臋, na podstawie umowy dzier偶awy zawartej stosownie do przepis贸w o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w, cz臋艣ci lub ca艂o艣ci znajduj膮cego si臋 w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;

2)聽聽聽gospodarstwa rolnego wniesionego do u偶ytkowania przez rolnicz膮 sp贸艂dzielni臋 produkcyjn膮;

3)聽聽聽gospodarstwa rolnego oddanego w dzier偶aw臋 w zwi膮zku z pobieraniem renty okre艣lonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

9.聽Ustalaj膮c doch贸d rodziny uzyskany przez dzier偶awc臋 gospodarstwa rolnego oddanego w dzier偶aw臋 na zasadach, o kt贸rych mowa w ust. 8, doch贸d uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza si臋 o zap艂acony czynsz z tytu艂u dzier偶awy.

10.聽Ustalaj膮c doch贸d rodziny uzyskany z wydzier偶awionego od Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych gospodarstwa rolnego, doch贸d z gospodarstwa rolnego pomniejsza si臋 o zap艂acony czynsz z tytu艂u dzier偶awy.

11.聽W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje si臋.

12.聽W przypadku gdy prawo do 艣wiadcze艅 ustala si臋 osobie uprawnionej pozostaj膮cej pod opiek膮 opiekuna prawnego, ustalaj膮c doch贸d, uwzgl臋dnia si臋 tylko doch贸d osoby uprawnionej.

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽10. 1.聽艢wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys艂uguj膮 w wysoko艣ci bie偶膮co ustalonych aliment贸w, jednak偶e nie wy偶szej ni偶 500 z艂.

2.聽艢wiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przys艂uguj膮, je偶eli osoba uprawniona:

1)聽聽聽(27) zosta艂a umieszczona w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie lub w pieczy zast臋pczej;

2)聽聽聽(28) (uraci艂 moc);

3)聽聽聽zawar艂a zwi膮zek ma艂偶e艅ski.

3.聽Przy ustalaniu prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza si臋 kwot otrzymanych 艣wiadcze艅 z tego funduszu.

4.聽W przypadku gdy o艣rodek pomocy spo艂ecznej przekaza艂 organowi w艂a艣ciwemu wierzyciela informacje, 偶e osoba uprawniona b膮d藕 jej przedstawiciel ustawowy marnotrawi膮 wyp艂acane 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, organ w艂a艣ciwy wierzyciela mo偶e przekazywa膰 nale偶ne osobie 艣wiadczenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci w formie rzeczowej.

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽11. Przy ustalaniu prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego i ich wysoko艣ci:

1)聽聽聽w razie ustalenia 艂膮cznej kwoty aliment贸w dla kilku os贸b uprawnionych za kwot臋 aliment贸w przys艂uguj膮cych jednej osobie uwa偶a si臋 cz臋艣膰 艂膮cznej kwoty proporcjonaln膮 do liczby os贸b, dla kt贸rych ustalono alimenty;

2)聽聽聽w razie ustalenia aliment贸w wi臋cej ni偶 jednym tytu艂em wykonawczym od rodzic贸w dziecka za kwot臋 aliment贸w przys艂uguj膮cych jednej osobie uwa偶a si臋 kwot臋 aliment贸w przys艂uguj膮cych na podstawie wszystkich tytu艂贸w wykonawczych.

Art.聽12. 1.聽Post臋powania w sprawie 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ w艂a艣ciwy wierzyciela.

2.聽Organ w艂a艣ciwy wierzyciela mo偶e upowa偶ni膰, w formie pisemnej, swojego zast臋pc臋, pracownika urz臋du albo kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a tak偶e inn膮 osob臋 na wniosek kierownika o艣rodka pomocy spo艂ecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia post臋powania w sprawach, o kt贸rych mowa w ust. 1, a tak偶e do wydawania w tych sprawach decyzji.

3.聽(29) (uchylony).

3a.聽(30) (uchylony).

4.聽(31) (uchylony).

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽13. (32) (uchylony).

Art.聽14. Rada Ministr贸w, w drodze rozporz膮dzenia, mo偶e podwy偶sza膰 wysoko艣膰 kwot, o kt贸rych mowa w art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, kieruj膮c si臋 wysoko艣ci膮 wyegzekwowanych 艣wiadcze艅 alimentacyjnych.

Rozdzia艂聽4

Zasady i tryb post臋powania w sprawach przyznawania i wyp艂acania 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego

Art.聽15. 1.聽Ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp艂ata nast臋puj膮 odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2.聽Wniosek sk艂ada si臋 w urz臋dzie gminy lub miasta w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

3.聽Wniosek powinien zawiera膰:

1)聽聽聽(33) dane dotycz膮ce cz艂onk贸w rodziny, w tym: imi臋, nazwisko, dat臋 urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - seri臋 i numer dowodu osobistego lub paszportu;

2)聽聽聽o艣wiadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezb臋dnych do prowadzenia post臋powania egzekucyjnego przeciwko d艂u偶nikowi alimentacyjnemu;

3)聽聽聽o艣wiadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej os贸b zobowi膮zanych wzgl臋dem osoby uprawnionej do alimentacji.

4.聽(34) Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 odpowiednio:

1)聽聽聽(35) za艣wiadczenia wydane przez naczelnika w艂a艣ciwego urz臋du skarbowego lub o艣wiadczenia o dochodzie podlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych, na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z p贸藕n. zm.), ka偶dego cz艂onka rodziny, zawieraj膮ce informacje o wysoko艣ci:

a)聽聽dochodu,

b)聽聽sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne odliczonych od dochodu,

c)聽聽nale偶nego podatku;

2)聽聽聽za艣wiadczenia lub o艣wiadczenia dokumentuj膮ce wysoko艣膰 innych dochod贸w;

3)聽聽聽inne za艣wiadczenia lub o艣wiadczenia oraz dowody niezb臋dne do ustalenia prawa do 艣wiadczenia, w tym:

a)聽聽dokument stwierdzaj膮cy wiek osoby uprawnionej,

b)聽聽za艣wiadczenie organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne albo o艣wiadczenie stwierdzaj膮ce bezskuteczno艣膰 egzekucji,

c)聽聽orzeczenie o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci,

d)聽聽(36) odpis podlegaj膮cego wykonaniu orzeczenia s膮du zas膮dzaj膮cego alimenty, odpis postanowienia s膮du o zabezpieczeniu pow贸dztwa o alimenty, odpis protoko艂u zawieraj膮cego tre艣膰 ugody s膮dowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

e)聽聽orzeczenie s膮du rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

f)聽聽za艣wiadczenie albo o艣wiadczenie o ucz臋szczaniu osoby uprawnionej do szko艂y lub szko艂y wy偶szej,

g)聽聽informacje w艂a艣ciwego s膮du lub w艂a艣ciwej instytucji o podj臋ciu przez osob臋 uprawnion膮 czynno艣ci zwi膮zanych z wykonaniem tytu艂u wykonawczego za granic膮 albo o niepodj臋ciu tych czynno艣ci w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z:

鈥撀犅燽rakiem podstawy prawnej do ich podj臋cia lub

鈥撀犅燽rakiem mo偶liwo艣ci wskazania przez osob臋 uprawnion膮 miejsca zamieszkania d艂u偶nika alimentacyjnego za granic膮,

h)聽聽(37) za艣wiadczenie lub o艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne.

4a.聽(38) W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o 艣wiadczenie z funduszu alimentacyjnego nale偶y do艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce ich utrat臋 lub uzyskanie oraz ich wysoko艣膰.

5.聽W przypadku z艂o偶enia wniosku bez za艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, organ w艂a艣ciwy wierzyciela wyst臋puje do organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne z wezwaniem o przes艂anie za艣wiadczenia o bezskuteczno艣ci egzekucji.

6.聽Organ prowadz膮cy post臋powanie egzekucyjne jest zobowi膮zany do przes艂ania za艣wiadczenia o bezskutecznej egzekucji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

7.聽(39) Osoba sk艂adaj膮ca wniosek o przyznanie 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego sk艂ada o艣wiadczenie, o kt贸rym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. b oraz f, pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅. Sk艂adaj膮cy o艣wiadczenie jest obowi膮zany do zawarcia w nim klauzuli nast臋puj膮cej tre艣ci: "Jestem 艣wiadomy odpowiedzialno艣ci karnej za z艂o偶enie fa艂szywego o艣wiadczenia.". Klauzula ta zast臋puje pouczenie organu o odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅.

8.聽Urz臋dy administracji publicznej do realizacji zada艅 w zakresie 艣wiadcze艅 u偶ywaj膮 oprogramowania, kt贸re jest zgodne z wymaganiami okre艣lonymi przez ministra w艂a艣ciwego do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, i z jego zastosowaniem sporz膮dzaj膮 sprawozdawczo艣膰, kt贸r膮 przekazuj膮 wojewodzie.

8a.聽(40) Minister w艂a艣ciwy do spraw rodziny jest zobowi膮zany do utworzenia rejestru centralnego obejmuj膮cego dane dotycz膮ce os贸b pobieraj膮cych 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz warto艣ci wyp艂acanych 艣wiadcze艅, gromadzone na podstawie przepis贸w ustawy przez organy w艂a艣ciwe wierzyciela i organy w艂a艣ciwe d艂u偶nika podczas realizacji zada艅 w zakresie 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego, oraz mo偶e przetwarza膰 te dane na zasadach okre艣lonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Organy w艂a艣ciwe wierzyciela oraz organy w艂a艣ciwe d艂u偶nika przekazuj膮 dane do rejestru centralnego, wykorzystuj膮c oprogramowanie, o kt贸rym w mowa w ust. 8.

9.聽(41) Minister w艂a艣ciwy do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia:

1)聽聽聽spos贸b i tryb post臋powania w sprawach o przyznanie 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego i wstrzymywania jego wyp艂aty;

2)聽聽聽spos贸b ustalania dochodu uprawniaj膮cego do 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego;

3)聽聽聽wzory:

a)聽聽wniosku o ustalenie prawa do 艣wiadczenia,

b)聽聽za艣wiadczenia z urz臋du skarbowego, o kt贸rym mowa w ust. 4 pkt 1,

c)聽聽o艣wiadcze艅 o dochodach rodziny, w tym o艣wiadcze艅 os贸b rozliczaj膮cych si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne, oraz innych o艣wiadcze艅 i dowod贸w niezb臋dnych do ustalenia prawa do 艣wiadczenia,

d)聽聽za艣wiadczenia organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne o bezskuteczno艣ci egzekucji zawieraj膮cego informacj臋 o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno艣ci oraz o dzia艂aniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas膮dzonych 艣wiadcze艅 alimentacyjnych

- kieruj膮c si臋 konieczno艣ci膮 sprawnego przyznawania 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz zapewnienia w艂a艣ciwej do nich dokumentacji.

10.聽(42) Minister w艂a艣ciwy do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego w porozumieniu z ministrem w艂a艣ciwym do spraw informatyzacji okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia:

1)聽聽聽opis system贸w teleinformatycznych stosowanych w urz臋dach administracji publicznej realizuj膮cych zadania w zakresie 艣wiadcze艅, zawieraj膮cy struktur臋 systemu, wymagan膮 minimaln膮 funkcjonalno艣膰 systemu oraz zakres komunikacji mi臋dzy elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokument贸w elektronicznych, format贸w danych oraz protoko艂贸w komunikacyjnych i szyfruj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia艂alno艣ci podmiot贸w realizuj膮cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817),

2)聽聽聽wymagania standaryzuj膮ce w zakresie bezpiecze艅stwa, wydajno艣ci i rozwoju systemu,

3)聽聽聽spos贸b post臋powania w zakresie stwierdzania zgodno艣ci oprogramowania z opisem systemu

- maj膮c na uwadze zapewnienie sp贸jno艣ci system贸w teleinformatycznych stosowanych w urz臋dach administracji publicznej do realizacji zada艅 w zakresie 艣wiadcze艅, w szczeg贸lno艣ci w zakresie jednorodno艣ci zakresu i rodzaju danych, kt贸ra umo偶liwi ich scalanie w zbi贸r centralny, a tak偶e zachowanie zgodno艣ci z minimalnymi wymogami i sposobem stwierdzania zgodno艣ci oprogramowania, okre艣lonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia艂alno艣ci podmiot贸w realizuj膮cych zadania publiczne. Systemy teleinformatyczne nie maj膮 zastosowania do dzia艂alno艣ci naczelnika urz臋du skarbowego wynikaj膮cej z przepis贸w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p贸藕n. zm.6)).

informacje o jednostce

akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽16. (uchylony).

Art.聽17. (43) (uchylony).

Art.聽18. 1.聽Prawo do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego ustala si臋 na okres 艣wiadczeniowy pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym wp艂yn膮艂 wniosek do organu w艂a艣ciwego wierzyciela, nie wcze艣niej ni偶 od pocz膮tku okresu 艣wiadczeniowego do ko艅ca tego okresu.

2.聽Je偶eli osoba uprawniona po uko艅czeniu nauki w szkole zosta艂a w tym samym roku kalendarzowym przyj臋ta do szko艂y wy偶szej, 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys艂uguj膮 r贸wnie偶 za wrzesie艅.

3.聽W przypadku utraty wa偶no艣ci orzeczenia o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, stanowi膮cego kontynuacj臋 poprzedniego orzeczenia, prawo do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego ustala si臋 od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym up艂yn膮艂 termin wa偶no艣ci poprzedniego orzeczenia, je偶eli osoba z艂o偶y艂a wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesi臋cy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.

4.聽(44) W razie utraty dochodu prawo do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego ustala si臋 od pierwszego pe艂nego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym nast膮pi艂a utrata dochodu, nie wcze艣niej jednak ni偶 od miesi膮ca z艂o偶enia wniosku.

5.聽(45) W przypadku gdy doch贸d rodziny powi臋kszony o uzyskany doch贸d powoduje utrat臋 prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego, 艣wiadczenia nie przys艂uguj膮 od miesi膮ca nast臋puj膮cego po pierwszym miesi膮cu od miesi膮ca, w kt贸rym doch贸d zosta艂 uzyskany.

Art.聽19. 1.聽W przypadku wyst膮pienia zmian w liczbie cz艂onk贸w rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian maj膮cych wp艂yw na prawo do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, kt贸rzy z艂o偶yli wniosek o przyznanie 艣wiadczenia z funduszu s膮 obowi膮zani do niezw艂ocznego powiadomienia o tym organu wyp艂acaj膮cego 艣wiadczenia.

2.聽Osoby otrzymuj膮ce 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, instytucje publiczne i organizacje pozarz膮dowe s膮 obowi膮zane do udzielania, na 偶膮danie organu w艂a艣ciwego wierzyciela, wyja艣nie艅 oraz informacji co do okoliczno艣ci maj膮cych wp艂yw na prawo do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego.

Art.聽20. 1.聽艢wiadczenia z funduszu alimentacyjnego wyp艂aca si臋 w okresach miesi臋cznych.

2.聽Decyzje w sprawach 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego s膮 natychmiast wykonalne, z wyj膮tkiem decyzji w sprawach dotycz膮cych nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅.

3.聽Wnioski o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 艣wiadczeniowy s膮 przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

4.聽W przypadku gdy osoba ubiegaj膮ca si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 艣wiadczeniowy z艂o偶y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz wyp艂ata 艣wiadcze艅 przys艂uguj膮cych za miesi膮c pa藕dziernik nast臋puje do dnia 31 pa藕dziernika.

5.聽W przypadku gdy osoba ubiegaj膮ca si臋 o 艣wiadczenia na nowy okres 艣wiadczeniowy z艂o偶y wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 wrze艣nia do dnia 31 pa藕dziernika, ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz wyp艂ata 艣wiadcze艅 przys艂uguj膮cych za miesi膮c pa藕dziernik nast臋puje do dnia 30 listopada.

Art.聽21. 1.聽Wyp艂at臋 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje si臋, je偶eli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, kt贸rzy z艂o偶yli wniosek o przyznanie 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego:

1)聽聽聽odm贸wili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyja艣nie艅 co do okoliczno艣ci maj膮cych wp艂yw na prawo do 艣wiadcze艅;

2)聽聽聽odm贸wili udzielenia organowi prowadz膮cemu post臋powanie egzekucyjne informacji maj膮cych wp艂yw na skuteczno艣膰 egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych;

3)聽聽聽nie podejmuj膮 艣wiadcze艅 przez trzy kolejne miesi膮ce kalendarzowe.

2.聽W przypadku udzielenia wyja艣nie艅 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego wyp艂aca si臋 od miesi膮ca, w kt贸rym wp艂yn臋艂y wyja艣nienia, do ko艅ca okresu 艣wiadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spe艂nia warunki do ich otrzymywania.

3.聽W przypadku zg艂oszenia si臋 osoby uprawnionej po up艂ywie trzech miesi臋cy 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego wyp艂aca si臋 jej za ca艂y okres wstrzymania, o ile osoba uprawniona nadal spe艂nia warunki do ich otrzymywania.

4.聽Je偶eli wznowienie wyp艂aty wstrzymanych 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego nie nast膮pi do ko艅ca okresu 艣wiadczeniowego, prawo do 艣wiadcze艅 wygasa.

Art.聽22. 1.聽Organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika i organ w艂a艣ciwy wierzyciela mog膮 gromadzi膰 i przetwarza膰, w zakresie okre艣lonym w ustawie, dane osobowe os贸b, o kt贸rych mowa w art. 15 ust. 1, cz艂onk贸w ich rodzin oraz d艂u偶nik贸w alimentacyjnych i cz艂onk贸w ich rodzin.

2.聽Pracodawcy, w艂a艣ciwe jednostki organizacyjne podleg艂e i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, w艂a艣ciwe jednostki podleg艂e ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw wewn臋trznych, Szefowi Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Ministrowi Sprawiedliwo艣ci, podmioty wyp艂acaj膮ce uposa偶enie osobom w stanie spoczynku lub uposa偶enie rodzinne, jednostki, kt贸re zawar艂y umow臋 agencyjn膮 lub umow臋 zlecenia albo umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug, rolnicze sp贸艂dzielnie produkcyjne, w艂a艣ciwe organy finansowe, organy emerytalne lub rentowe, Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego oraz urz臋dy administracji rz膮dowej i samorz膮dowej s膮 obowi膮zani wydawa膰 za艣wiadczenia niezb臋dne do ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego. Wydawanie za艣wiadcze艅 jest wolne od op艂at.

Art.聽23. 1.聽Osoba, kt贸ra pobra艂a nienale偶nie 艣wiadczenia, jest obowi膮zana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

2.聽Nale偶no艣ci z tytu艂u nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 ulegaj膮 przedawnieniu z up艂ywem 3 lat, licz膮c od dnia, w kt贸rym decyzja ustalaj膮ca te nale偶no艣ci sta艂a si臋 ostateczna.

3.聽Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu p艂atno艣ci nale偶no艣ci, roz艂o偶enie sp艂aty nale偶no艣ci na raty i ka偶da inna czynno艣膰 zmierzaj膮ca do 艣ci膮gni臋cia nale偶no艣ci, je偶eli o czynno艣ci tej osoba obowi膮zana do zwrotu nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 zosta艂a powiadomiona.

4.聽Nie wydaje si臋 decyzji o zwrocie nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅, je偶eli od terminu ich pobrania up艂yn臋艂o wi臋cej ni偶 10 lat.

5.聽Kwoty nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 wraz z odsetkami ustalone ostateczn膮 decyzj膮 podlegaj膮 potr膮ceniu z bie偶膮co wyp艂acanych 艣wiadcze艅 z funduszu.

6.聽Nienale偶nie pobrane 艣wiadczenia wraz z odsetkami podlegaj膮 egzekucji w trybie przepis贸w o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji.

7.聽Odsetki s膮 naliczane od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po dniu wyp艂aty 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego, do dnia sp艂aty.

8.聽Organ w艂a艣ciwy wierzyciela oraz marsza艂ek wojew贸dztwa mog膮 umorzy膰 kwot臋 nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅 wraz z odsetkami w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, odroczy膰 termin p艂atno艣ci albo roz艂o偶y膰 na raty, je偶eli zachodz膮 szczeg贸lnie uzasadnione okoliczno艣ci dotycz膮ce sytuacji rodziny.

9.聽(46) W przypadku 艣mierci osoby, kt贸ra pobra艂a nienale偶nie 艣wiadczenia, nale偶no艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 1, wygasaj膮.

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽24. 1.聽Organ w艂a艣ciwy wierzyciela oraz marsza艂ek wojew贸dztwa mog膮 bez zgody osoby uprawnionej albo jej przedstawiciela ustawowego zmieni膰 lub uchyli膰 ostateczn膮 decyzj臋 administracyjn膮, na mocy kt贸rej strona naby艂a prawo do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego, je偶eli uleg艂a zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny maj膮ca wp艂yw na prawo do 艣wiadcze艅, egzekucja sta艂a si臋 skuteczna, cz艂onek rodziny naby艂 prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych w innym pa艅stwie w zwi膮zku ze stosowaniem przepis贸w o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego albo osoba nienale偶nie pobra艂a 艣wiadczenia.

2.聽Zmiana decyzji na korzy艣膰 osoby uprawnionej nie wymaga jej zgody.

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽25. W sprawach nieuregulowanych stosuje si臋 odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego.

Art.聽26. Organ prowadz膮cy post臋powanie egzekucyjne jest obowi膮zany udziela膰 organowi w艂a艣ciwemu wierzyciela informacji maj膮cych wp艂yw na wyp艂at臋 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego.

Art.聽27. 1.聽D艂u偶nik alimentacyjny jest zobowi膮zany do zwrotu organowi w艂a艣ciwemu wierzyciela nale偶no艣ci w wysoko艣ci 艣wiadcze艅 wyp艂aconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, 艂膮cznie z ustawowymi odsetkami.

1a.聽Odsetki s膮 naliczane od pierwszego dnia nast臋puj膮cego po dniu wyp艂aty 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego, do dnia sp艂aty.

2.聽Organ w艂a艣ciwy wierzyciela wydaje, po zako艅czeniu okresu 艣wiadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego, decyzj臋 administracyjn膮 w sprawie zwrotu przez d艂u偶nika alimentacyjnego nale偶no艣ci z tytu艂u otrzymanych przez osob臋 uprawnion膮 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego.

3.聽Nale偶no艣ci podlegaj膮 艣ci膮gni臋ciu w trybie przepis贸w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzgl臋dnieniem przepis贸w niniejszej ustawy.

4.聽20 % kwot nale偶no艣ci stanowi doch贸d w艂asny gminy wierzyciela, 20 % kwoty stanowi doch贸d w艂asny gminy d艂u偶nika, a pozosta艂e 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowi膮 doch贸d bud偶etu pa艅stwa.

5.聽W przypadku gdy organ w艂a艣ciwy wierzyciela nie jest jednocze艣nie organem w艂a艣ciwym d艂u偶nika, przekazuje organowi w艂a艣ciwemu d艂u偶nika 20 % kwoty, o kt贸rej mowa w ust. 1.

6.聽Uzyskane przez organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika oraz organ w艂a艣ciwy wierzyciela dochody, o kt贸rych mowa w ust. 4, przeznacza si臋 w szczeg贸lno艣ci na pokrycie koszt贸w podejmowania dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych.

7.聽Organ w艂a艣ciwy wierzyciela przekazuje d艂u偶nikowi alimentacyjnemu oraz organowi w艂a艣ciwemu d艂u偶nika:

1)聽聽聽informacj臋 o przyznaniu osobie uprawnionej 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego;

2)聽聽聽decyzj臋 w sprawie zwrotu przez d艂u偶nika alimentacyjnego nale偶no艣ci z tytu艂u otrzymanych przez osob臋 uprawnion膮 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego;

3)聽聽聽informacj臋 o wysoko艣ci zobowi膮za艅 d艂u偶nika alimentacyjnego wobec Skarbu Pa艅stwa z tytu艂u:

a)聽聽wyp艂aconych osobie uprawnionej 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy,

b)聽聽wyp艂aconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366) zaliczek alimentacyjnych,

c)聽聽wyp艂aconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z p贸藕n. zm.7)) 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego.

7a.聽(47) Organ w艂a艣ciwy wierzyciela przekazuje organowi w艂a艣ciwemu d艂u偶nika informacje o zobowi膮zaniach wynikaj膮cych z tytu艂贸w, o kt贸rych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2.

8.聽Organ w艂a艣ciwy wierzyciela przekazuje komornikowi s膮dowemu prowadz膮cemu post臋powanie egzekucyjne decyzj臋 przyznaj膮c膮 osobie uprawnionej 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego.

9.聽W okresie, w kt贸rym osoba uprawniona otrzymuje 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego komornik s膮dowy przekazuje wyegzekwowane od d艂u偶nika kwoty zaliczone na poczet aliment贸w organowi w艂a艣ciwemu wierzyciela do wysoko艣ci wyp艂aconych 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

10.聽Przekazanie, o kt贸rym mowa w ust. 9, nast臋puje na podstawie decyzji przyznaj膮cej 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego.

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽28. 1.聽W okresie, w kt贸rym osoba uprawniona otrzymuje 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty uzyskanej z egzekucji od d艂u偶nika alimentacyjnego organ prowadz膮cy post臋powanie egzekucyjne zaspokaja w nast臋puj膮cej kolejno艣ci:

1)聽聽聽nale偶no艣ci z tytu艂u 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego wyp艂aconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy - do ich ca艂kowitego zaspokojenia,

2)聽聽聽nale偶no艣ci powsta艂e z tytu艂u zaliczek alimentacyjnych wyp艂aconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - do ich ca艂kowitego zaspokojenia,

3)聽聽聽nale偶no艣ci wierzyciela alimentacyjnego - do ich ca艂kowitego zaspokojenia,

4)聽聽聽nale偶no艣ci likwidatora funduszu alimentacyjnego powsta艂e z tytu艂u 艣wiadcze艅 alimentacyjnych wyp艂aconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym - do ich ca艂kowitego zaspokojenia

- po nale偶no艣ciach okre艣lonych odpowiednio w art. 115 搂 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji lub w art. 1025 搂 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post臋powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z p贸藕n. zm.8)), a przed nale偶no艣ciami okre艣lonymi odpowiednio w art. 115 搂 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji lub w art. 1025 搂 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post臋powania cywilnego.

2.聽W przypadku gdy w okresie wyp艂aty 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego nale偶no艣ci z tytu艂u 艣wiadcze艅 wyp艂aconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej nie zostan膮 zaspokojone, po zaprzestaniu wyp艂aty 艣wiadczenia organ prowadz膮cy post臋powanie egzekucyjne zaspokaja w nast臋puj膮cej kolejno艣ci:

1)聽聽聽nale偶no艣ci wierzyciela alimentacyjnego - do wysoko艣ci zas膮dzonych miesi臋cznie 艣wiadcze艅,

2)聽聽聽nale偶no艣ci z tytu艂u 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego wyp艂aconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy - do ich ca艂kowitego zaspokojenia,

3)聽聽聽nale偶no艣ci powsta艂e z tytu艂u zaliczek alimentacyjnych wyp艂aconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - do ich ca艂kowitego zaspokojenia,

4)聽聽聽nale偶no艣ci wierzyciela alimentacyjnego - do ich ca艂kowitego zaspokojenia,

5)聽聽聽nale偶no艣ci likwidatora funduszu alimentacyjnego powsta艂e z tytu艂u 艣wiadcze艅 alimentacyjnych wyp艂aconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym - do ich ca艂kowitego zaspokojenia

- po nale偶no艣ciach okre艣lonych odpowiednio w art. 115 搂 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji lub w art. 1025 搂 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post臋powania cywilnego, a przed nale偶no艣ciami okre艣lonymi odpowiednio w art. 115 搂 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji lub w art. 1025 搂 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post臋powania cywilnego.

3.聽W przypadku 艣mierci d艂u偶nika alimentacyjnego nale偶no艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wygasaj膮.

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽29. 1.聽Zmiany w wysoko艣ci 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysoko艣ci zas膮dzonych aliment贸w dokonuje si臋 po wp艂ywie tytu艂u wykonawczego do komornika s膮dowego prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne od miesi膮ca, w kt贸rym nast膮pi艂a zmiana wysoko艣ci zas膮dzonych aliment贸w.

2.聽(48) W przypadku gdy osoba uprawniona otrzyma艂a w okresie od dnia zmiany wysoko艣ci zas膮dzonych aliment贸w do dnia wp艂ywu tytu艂u wykonawczego do komornika s膮dowego 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysoko艣ci wy偶szej ni偶 zas膮dzone alimenty za ten okres, jest obowi膮zana do ich zwrotu bez odsetek ustawowych. Przepisy art. 23 stosuje si臋 odpowiednio

3.聽(49) W przypadku gdy s膮d zwolni艂 osob臋 z obowi膮zku alimentacyjnego, a osoba uprawniona w okresie, o kt贸rym mowa w ust. 2, pobiera艂a 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego za ten okres, jest obowi膮zana do ich zwrotu bez odsetek ustawowych. Przepisy art. 23 stosuje si臋 odpowiednio.

4.聽W przypadku podniesienia wysoko艣ci zas膮dzonych aliment贸w dokonuje si臋 wyr贸wnania za okres, o kt贸rym mowa w ust. 2.

Art.聽30. 1.聽Organ w艂a艣ciwy d艂u偶nika mo偶e umorzy膰 nale偶no艣ci, o kt贸rych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w 艂膮cznej wysoko艣ci:

1)聽聽聽30 %, je偶eli egzekucja wobec d艂u偶nika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysoko艣ci miesi臋cznej nie ni偶szej ni偶 wysoko艣膰 zas膮dzonych aliment贸w;

2)聽聽聽50 %, je偶eli egzekucja wobec d艂u偶nika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysoko艣ci miesi臋cznej nie ni偶szej ni偶 wysoko艣膰 zas膮dzonych aliment贸w;

3)聽聽聽100 % je偶eli egzekucja wobec d艂u偶nika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysoko艣ci miesi臋cznej nie ni偶szej ni偶 wysoko艣膰 zas膮dzonych aliment贸w.

2.聽Organ w艂a艣ciwy wierzyciela mo偶e na wniosek d艂u偶nika alimentacyjnego umorzy膰 jego nale偶no艣ci z tytu艂u wyp艂aconych 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego 艂膮cznie z odsetkami w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, odroczy膰 termin p艂atno艣ci albo roz艂o偶y膰 na raty, uwzgl臋dniaj膮c sytuacj臋 dochodow膮 i rodzinn膮.

3.聽Umorzenie nale偶no艣ci nast臋puje w drodze decyzji administracyjnej.

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Rozdzia艂聽5

Finansowanie realizacji zada艅 przewidzianych w ustawie

Art.聽31. 1.聽Przyznawanie i wyp艂ata 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rz膮dowej finansowanym w formie dotacji celowej z bud偶etu pa艅stwa.

2.聽Podejmowane dzia艂ania wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych i koszty obs艂ugi 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego s膮 finansowane w formie dotacji celowej z bud偶etu pa艅stwa na 艣wiadczenia rodzinne oraz z dochod贸w w艂asnych gminy, o kt贸rych mowa w art. 27 ust. 4.

3.聽Koszty podejmowanych dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych i koszty obs艂ugi 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego wynosz膮 3 % otrzymanej dotacji na 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, z zastrze偶eniem art. 27 ust. 6.

4.聽Organy w艂a艣ciwe d艂u偶nika, organ w艂a艣ciwy wierzyciela oraz marsza艂ek wojew贸dztwa s膮 zobowi膮zani do przedstawiania, za po艣rednictwem wojewody, ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego sprawozda艅 z realizacji zada艅 przewidzianych w ustawie.

5.聽Sprawozdanie powinno zawiera膰 informacje na temat:

1)聽聽聽wydatk贸w na 艣wiadczenia poniesione ze 艣rodk贸w bud偶etu pa艅stwa;

2)聽聽聽liczby wyp艂aconych 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego;

3)聽聽聽os贸b korzystaj膮cych ze 艣wiadcze艅;

4)聽聽聽d艂u偶nik贸w alimentacyjnych;

5)聽聽聽prowadzonych post臋powa艅 w sprawie przyznania 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego;

6)聽聽聽podejmowanych dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych;

7)聽聽聽koszt贸w obs艂ugi;

8)聽聽聽prowadzonych post臋powa艅 egzekucyjnych.

6.聽(uchylony).

7.聽Minister w艂a艣ciwy do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, wzory i spos贸b sporz膮dzania sprawozda艅 oraz terminy i spos贸b ich przedstawiania, uwzgl臋dniaj膮c potrzeb臋 ujednolicenia informacji przekazywanych przez podmioty realizuj膮ce ustaw臋.

informacje o jednostce

akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.

Rozdzia艂聽6

Zmiany w przepisach obowi膮zuj膮cych

Art.聽32. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opieku艅czy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z p贸藕n. zm.9)) w art. 52 wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1)聽聽聽po 搂 1 dodaje si臋 搂 1a w brzmieniu:

"搂聽1a.聽聽Ustanowienia przez s膮d rozdzielno艣ci maj膮tkowej mo偶e 偶膮da膰 tak偶e wierzyciel jednego z ma艂偶onk贸w, je偶eli uprawdopodobni, 偶e zaspokojenie wierzytelno艣ci stwierdzonej tytu艂em wykonawczym wymaga dokonania podzia艂u maj膮tku wsp贸lnego ma艂偶onk贸w.";

2)聽聽聽po 搂 2 dodaje si臋 搂 3 w brzmieniu:

"搂聽3.聽聽Ustanowienie rozdzielno艣ci maj膮tkowej przez s膮d na 偶膮danie jednego z ma艂偶onk贸w nie wy艂膮cza zawarcia przez ma艂偶onk贸w umowy maj膮tkowej ma艂偶e艅skiej. Je偶eli rozdzielno艣膰 maj膮tkowa zosta艂a ustanowiona na 偶膮danie wierzyciela, ma艂偶onkowie mog膮 zawrze膰 umow臋 maj膮tkow膮 ma艂偶e艅sk膮 po dokonaniu podzia艂u maj膮tku wsp贸lnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelno艣ci, lub po up艂ywie trzech lat od ustanowienia rozdzielno艣ci.".

Art.聽33. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post臋powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z p贸藕n. zm.10)) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Art.聽34. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z p贸藕n. zm.11)) w art. 10 搂 4 otrzymuje brzmienie:

"搂聽4.聽聽Nie podlegaj膮 egzekucji 艣wiadczenia alimentacyjne, 艣wiadczenia pieni臋偶ne wyp艂acane w przypadku bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w, 艣wiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, piel臋gnacyjne, porodowe i dla sierot zupe艂nych.".

Art.聽35. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z p贸藕n. zm.12)) w art. 21 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8)聽聽聽艣wiadczenia rodzinne wyp艂acone na podstawie przepis贸w o 艣wiadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i piel臋gnacyjne, 艣wiadczenia pieni臋偶ne wyp艂acane w przypadku bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w oraz zasi艂ki porodowe wyp艂acone na podstawie odr臋bnych przepis贸w,".

Art.聽36. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p贸藕n. zm.13)) art. 209 otrzymuje brzmienie:

"Art.聽209.聽搂聽1.聽聽Kto uporczywie uchyla si臋 od wykonania ci膮偶膮cego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia s膮dowego obowi膮zku opieki przez nie艂o偶enie na utrzymanie osoby najbli偶szej lub innej osoby i przez to nara偶a j膮 na niemo偶no艣膰 zaspokojenia podstawowych potrzeb 偶yciowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno艣ci albo pozbawienia wolno艣ci do lat 2.

搂聽2.聽聽聽艢ciganie nast臋puje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy spo艂ecznej lub organu podejmuj膮cego dzia艂ania wobec d艂u偶nika alimentacyjnego.

搂聽3.聽聽聽Je偶eli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie 艣wiadczenia rodzinne albo 艣wiadczenia pieni臋偶ne wyp艂acane w przypadku bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w, 艣ciganie odbywa si臋 z urz臋du.".

Art.聽37. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z p贸藕n. zm.14)) w art. 299 wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1)聽聽聽w 搂 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9)聽聽聽w贸jtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marsza艂kom wojew贸dztw w zakresie prowadzonych post臋powa艅 o przyznanie 艣wiadcze艅 rodzinnych lub 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych wyp艂acanych w przypadku bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w;";

2)聽聽聽搂 4 otrzymuje brzmienie:

"搂聽4.聽聽Informacje o numerach rachunk贸w bankowych posiadanych przez podatnik贸w mog膮 by膰 udost臋pniane:

1)聽聽聽Zak艂adowi Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego;

2)聽聽聽organom egzekucyjnym w zwi膮zku z tocz膮cym si臋 post臋powaniem egzekucyjnym;

3)聽聽聽w贸jtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marsza艂kom wojew贸dztw w zakresie prowadzonych post臋powa艅 o przyznanie 艣wiadcze艅 rodzinnych lub 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych wyp艂acanych w przypadku bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w.".

Art.聽38. W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udost臋pnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Art.聽39. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 i Nr 222, poz. 1630 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 109, poz. 747) w art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret 26 艣rednik zast臋puje si臋 przecinkiem i dodaje si臋 tiret 27 w brzmieniu:

"-聽聽艣wiadczenia pieni臋偶ne wyp艂acane w przypadku bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w;".

Art.聽40. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z p贸藕n. zm.15)) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: (zmiany pomini臋te).

Rozdzia艂聽7

Przepisy przej艣ciowe, uchylaj膮ce i przepisy o wej艣ciu w 偶ycie

Art.聽41. Sprawy o zaliczki alimentacyjne, do kt贸rych prawo powsta艂o do dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy, podlegaj膮 rozpatrzeniu na zasadach i w trybie okre艣lonych w przepisach dotychczasowych.

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽42. 1.聽Osoba, kt贸ra nienale偶nie pobra艂a zaliczki alimentacyjne, jest obowi膮zana do ich zwrotu.

2.聽Sprawy o nienale偶nie pobrane zaliczki alimentacyjne podlegaj膮 rozpatrzeniu i dochodzeniu na zasadach i w trybie okre艣lonych w dotychczasowych przepisach.

3.聽Kwoty nienale偶nie pobranych zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami ustalone ostateczn膮 decyzj膮 potr膮ca si臋 z bie偶膮co wyp艂acanych 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego.

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽43. 1.聽Egzekucj臋 nale偶no艣ci z tytu艂u wyp艂aconych zaliczek alimentacyjnych prowadzi si臋 w dalszym ci膮gu a偶 do ich zaspokojenia na podstawie dotychczasowych przepis贸w.

2.聽Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody organu w艂a艣ciwego wierzyciela.

informacje o jednostce

orzeczenia s膮d贸w

Art.聽44. Ustalaj膮c prawo do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego na okres 艣wiadczeniowy od dnia 1 pa藕dziernika 2008 r. do dnia 30 wrze艣nia 2009 r. i od dnia 1 pa藕dziernika 2009 r. do dnia 30 wrze艣nia 2010 r., do dochodu rodziny nie wlicza si臋 otrzymanych w 2007 r. i w 2008 r. zaliczek alimentacyjnych.

Art.聽45. 1.聽Okres zasi艂kowy rozpoczynaj膮cy si臋 w dniu 1 wrze艣nia 2007 r., na kt贸ry ustala si臋 prawo do zaliczki alimentacyjnej, przed艂u偶a si臋 do dnia 30 wrze艣nia 2008 r.

2.聽Zmiana decyzji nast臋puje z urz臋du i nie wymaga zgody strony.

Art.聽46. 1.聽Organ w艂a艣ciwy wierzyciela z dniem wej艣cia w 偶ycie niniejszej ustawy dokonuje rozliczenia pomi臋dzy wyp艂acon膮 zaliczk膮 alimentacyjn膮 a wyegzekwowanymi przez komornika, za ten okres, alimentami.

2.聽Po dokonaniu rozliczenia, o kt贸rym mowa w ust. 1, w przypadku niedop艂aty lub nadp艂aty wyp艂aconych 艣wiadcze艅 organ w艂a艣ciwy wierzyciela wyp艂aca zaliczk臋 alimentacyjn膮 lub 偶膮da jej zwrotu. Przepisy o nienale偶nie pobranych 艣wiadczeniach stosuje si臋 odpowiednio.

Art.聽46a. Za艣wiadczenie o bezskutecznej egzekucji organ prowadz膮cy post臋powanie egzekucyjne wydaje, pocz膮wszy od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Art.聽47. Traci moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post臋powaniu wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366), z wyj膮tkiem art. 17 ust. 5, kt贸ry traci moc z dniem 1 grudnia 2008 r.

Art.聽48. Ustawa wchodzi w 偶ycie z dniem 1 pa藕dziernika 2008 r., z wyj膮tkiem:

1)聽聽聽art. 12 ust. 2 i 3a, art. 15 ust. 9, art. 20 ust. 3-5 i art. 46a, kt贸re wchodz膮 w 偶ycie z dniem 1 sierpnia 2008 r.;

2)聽聽聽art. 32, kt贸ry wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 3 miesi臋cy od dnia og艂oszenia;

3)聽聽聽art. 45, kt贸ry wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1318.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875 i Nr 223, poz. 1456.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691, z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1431.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r. Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759 i Nr 228, poz. 2255.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691 oraz z 2007 r. Nr 121, poz. 831 i Nr 134, poz. 947.

10) Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243 i Nr 181, poz. 1287.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794 i Nr 176, poz. 1243.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288 i Nr 191, poz. 1361 i 1367.

13) Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850 i Nr 124, poz. 859.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769 i Nr 120, poz. 818.

15) Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280 i Nr 191, poz. 1366.

Dz.U.2010.123.836

2012.01.01 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 zm.聽聽聽聽聽聽聽 Dz.U.2011.298.1770聽聽聽聽聽 搂聽1

ROZPORZ膭DZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO艁ECZNEJ1)

z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie sposobu i trybu post臋powania, sposobu ustalania dochodu oraz wzor贸w wniosku, za艣wiadcze艅 i o艣wiadcze艅 o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego

(Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r.)

Na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z p贸藕n. zm.2)) zarz膮dza si臋, co nast臋puje:

1. Rozporz膮dzenie okre艣la:

1)聽 spos贸b i tryb post臋powania w sprawach o przyznanie 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego, zwanych dalej "艣wiadczeniami", i wstrzymywania ich wyp艂aty;

2)聽 spos贸b ustalania dochodu uprawniaj膮cego do 艣wiadcze艅;

3)聽 wzory:

a) wniosku o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅,

b) za艣wiadczenia z urz臋du skarbowego o dochodzie podlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z p贸藕n. zm.),

c) o艣wiadcze艅 o dochodach rodziny, w tym o艣wiadcze艅 os贸b rozliczaj膮cych si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne, oraz innych o艣wiadcze艅 i dowod贸w niezb臋dnych do ustalenia prawa do 艣wiadcze艅,

d) za艣wiadczenia organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne o bezskuteczno艣ci egzekucji, zawieraj膮cego informacj臋 o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno艣ci oraz o dzia艂aniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas膮dzonych 艣wiadcze艅 alimentacyjnych.

搂聽2. 1.聽Post臋powanie w sprawie o przyznanie 艣wiadcze艅 wszczyna si臋 na podstawie wniosku o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅, zwanego dalej "wnioskiem", kt贸rego wz贸r okre艣la za艂膮cznik nr 1 do rozporz膮dzenia.

2.聽Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 odpowiednio:

1)聽 dokumenty po艣wiadczaj膮ce wysoko艣膰 dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) za艣wiadczenia z urz臋du skarbowego albo o艣wiadczenia o dochodzie cz艂onk贸w rodziny podlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy; wz贸r za艣wiadczenia i o艣wiadczenia okre艣laj膮 odpowiednio za艂膮czniki nr 2 i 2a do rozporz膮dzenia,

b) o艣wiadczenia cz艂onk贸w rodziny rozliczaj膮cych si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne o dochodzie osi膮gni臋tym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy; wz贸r o艣wiadczenia okre艣la za艂膮cznik nr 3 do rozporz膮dzenia,

c) o艣wiadczenia cz艂onk贸w rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych, osi膮gni臋tym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy; wz贸r o艣wiadczenia okre艣la za艂膮cznik nr 4 do rozporz膮dzenia,

d) za艣wiadczenia albo o艣wiadczenia cz艂onk贸w rodziny zawieraj膮ce informacj臋 o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy; wz贸r o艣wiadczenia okre艣la za艂膮cznik nr 4a do rozporz膮dzenia,

e) za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu gminy, nakaz p艂atniczy albo o艣wiadczenie o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach przeliczeniowych og贸lnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy; wz贸r o艣wiadczenia okre艣la za艂膮cznik nr 4b do rozporz膮dzenia,

f) umow臋 dzier偶awy, w przypadku oddania cz臋艣ci lub ca艂o艣ci znajduj膮cego si臋 w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier偶aw臋, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepis贸w o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzier偶aw臋 w zwi膮zku z pobieraniem renty okre艣lonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g) umow臋 zawart膮 w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do u偶ytkowania przez rolnicz膮 sp贸艂dzielni臋 produkcyjn膮,

h) odpis podlegaj膮cego wykonaniu orzeczenia s膮du zas膮dzaj膮cego alimenty na rzecz os贸b w rodzinie lub poza rodzin膮 lub odpis protoko艂u posiedzenia zawieraj膮cego tre艣膰 ugody s膮dowej lub odpis zatwierdzonej przez s膮d ugody zawartej przed mediatorem, zobowi膮zuj膮cych do aliment贸w na rzecz os贸b w rodzinie lub poza rodzin膮,

i)聽 przekazy lub przelewy pieni臋偶ne dokumentuj膮ce wysoko艣膰 zap艂aconych aliment贸w, je偶eli cz艂onkowie rodziny s膮 zobowi膮zani wyrokiem s膮du, ugod膮 s膮dow膮 lub ugod膮 zawart膮 przed mediatorem do ich p艂acenia na rzecz osoby spoza rodziny,

j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzyma艂a aliment贸w albo otrzyma艂a je w wysoko艣ci ni偶szej od ustalonej w wyroku s膮du, ugodzie s膮dowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

鈥 za艣wiadczenie organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne o ca艂kowitej lub cz臋艣ciowej bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w, a tak偶e o wysoko艣ci wyegzekwowanych aliment贸w lub

鈥 informacj臋 w艂a艣ciwego s膮du lub w艂a艣ciwej instytucji o podj臋ciu przez osob臋 uprawnion膮 czynno艣ci zwi膮zanych z wykonaniem tytu艂u wykonawczego za granic膮 albo o niepodj臋ciu tych czynno艣ci, w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z brakiem podstawy prawnej do ich podj臋cia lub brakiem mo偶liwo艣ci wskazania przez osob臋 uprawnion膮 miejsca zamieszkania d艂u偶nika alimentacyjnego za granic膮, je偶eli d艂u偶nik zamieszkuje za granic膮,

k) dokument okre艣laj膮cy dat臋 utraty dochodu oraz miesi臋czn膮 wysoko艣膰 utraconego dochodu,

l)聽 dokument okre艣laj膮cy wysoko艣膰 dochodu uzyskanego przez cz艂onka rodziny oraz liczb臋 miesi臋cy, w kt贸rych doch贸d by艂 osi膮gany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy,

m)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 dokument okre艣laj膮cy wysoko艣膰 uzyskanego dochodu z miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym doch贸d zosta艂 osi膮gni臋ty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy;

2)聽 za艣wiadczenie organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne o bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w zawieraj膮ce informacj臋 o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno艣ci oraz o dzia艂aniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas膮dzonych aliment贸w albo o艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w; wz贸r za艣wiadczenia i o艣wiadczenia okre艣laj膮 odpowiednio za艂膮czniki nr 5 i 6 do rozporz膮dzenia;

3)聽 kart臋 pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywaj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si臋, zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Wsp贸lnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwi膮zku z okoliczno艣ci膮, o kt贸rej mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w zwi膮zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod藕cy lub ochrony uzupe艂niaj膮cej;

4)聽 inne dokumenty i o艣wiadczenia niezb臋dne do ustalenia prawa do 艣wiadcze艅.

3. Formularze wniosk贸w, za艣wiadcze艅 i o艣wiadcze艅 niezb臋dnych do ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 udost臋pnia organ w艂a艣ciwy wierzyciela.

4. 1.聽 Dokumenty wymagane przez organ w艂a艣ciwy wierzyciela, poza dokumentami wymienionymi w 搂 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-d i j oraz pkt 2, s膮 sk艂adane jako kopie tych dokument贸w.

2.聽Kopi臋 dokument贸w uwierzytelnia organ w艂a艣ciwy wierzyciela, notariusz lub instytucja, kt贸ra dokument wyda艂a.

5. 1.聽W przypadku z艂o偶enia nieprawid艂owo wype艂nionego wniosku organ w艂a艣ciwy wierzyciela wzywa pisemnie wnioskodawc臋 do poprawienia lub uzupe艂nienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2.聽W przypadku z艂o偶enia wniosku bez wymaganych dokument贸w organ w艂a艣ciwy wierzyciela przyjmuje wniosek i wzywa pisemnie wnioskodawc臋 do uzupe艂nienia brakuj膮cych dokument贸w w terminie nie kr贸tszym ni偶 14 dni i nie d艂u偶szym ni偶 30 dni.

3.聽W przypadku niezastosowania si臋 do wezwania, o kt贸rym mowa w ust. 1 lub 2, organ w艂a艣ciwy wierzyciela wydaje decyzj臋 o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

4.聽W przypadku gdy przyczyn膮 niedostarczenia wymaganego dokumentu przez wnioskodawc臋 jest niewydanie w terminie dokumentu przez w艂a艣ciw膮 instytucj臋 oraz wnioskodawca mo偶e to udokumentowa膰, 艣wiadczenia przys艂uguj膮, pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym wniosek zosta艂 z艂o偶ony.

6. 1.聽Post臋powanie w sprawie o przyznanie 艣wiadcze艅 na wniosek osoby, kt贸ra przebywa na terenie danej miejscowo艣ci bez zamiaru sta艂ego pobytu, wszczyna organ w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce pobytu wierzyciela. Do wniosku do艂膮cza si臋 dokument potwierdzaj膮cy zameldowanie na pobyt czasowy lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

2.聽W przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 1, organ w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce pobytu wierzyciela wyst臋puje do organu w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na ostatnie miejsce zamieszkania wierzyciela o potwierdzenie, 偶e na wskazan膮 we wniosku osob臋 nie wyp艂aca si臋 艣wiadcze艅.

7. (uchylony).

8. 1.聽W przypadku gdy organ w艂a艣ciwy wierzyciela powe藕mie w膮tpliwo艣膰 co do okoliczno艣ci maj膮cych wp艂yw na prawo do 艣wiadcze艅, powiadamia niezw艂ocznie osob臋 pobieraj膮c膮 艣wiadczenia o konieczno艣ci z艂o偶enia w wyznaczonym terminie, nie d艂u偶szym ni偶 14 dni, licz膮c od dnia otrzymania wezwania, wyja艣nie艅 w sprawie lub dostarczenia niezb臋dnych dokument贸w.

2.聽W przypadku niez艂o偶enia w wyznaczonym terminie wyja艣nie艅 w sprawie lub niedostarczenia niezb臋dnych dokument贸w wstrzymuje si臋 wyp艂at臋 艣wiadcze艅.

9. 1.聽 (uchylony).

2.聽 W przypadku gdy cz艂onek rodziny ma zobowi膮zania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu cz艂onka rodziny odejmuje si臋 kwot臋 aliment贸w zap艂aconych na rzecz tej osoby.

3.聽W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego doch贸d rodziny ustala si臋 na podstawie przeci臋tnej liczby hektar贸w przeliczeniowych znajduj膮cych si臋 w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy.

4.聽 W przypadku gdy cz艂onek rodziny osi膮ga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kt贸re nie s膮 wykazane w za艣wiadczeniu albo o艣wiadczeniu, o kt贸rym mowa w 搂 2 ust. 2 pkt 1 lit. a, dokonuje si臋 ich przeliczenia na podstawie 艣redniego kursu walut obcych og艂aszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z kt贸rego doch贸d cz艂onk贸w rodziny stanowi podstaw臋 ustalenia prawa do 艣wiadcze艅.

5.聽 W przypadku gdy cz艂onek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej doch贸d, kt贸rego nie osi膮ga艂 w roku kalendarzowym stanowi膮cym podstaw臋 ustalenia prawa do 艣wiadcze艅, i doch贸d ten nie zostanie wykazany w za艣wiadczeniu albo o艣wiadczeniu, o kt贸rym mowa w 搂 2 ust. 2 pkt 1 lit. a, przeliczenia dokonuje si臋 na podstawie 艣redniego kursu walut obcych og艂aszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym doch贸d zosta艂 osi膮gni臋ty.

10. 1.聽W przypadku gdy ma艂偶onek rodzica osoby, na kt贸r膮 jest sk艂adany wniosek, zagin膮艂, do wniosku do艂膮cza si臋 za艣wiadczenie w艂a艣ciwej jednostki Policji o przyj臋ciu zg艂oszenia zagini臋cia ma艂偶onka, a w przypadku cudzoziemc贸w - w艂a艣ciwej instytucji.

2.聽Ustalaj膮c doch贸d rodziny, nie uwzgl臋dnia si臋 dochodu uzyskiwanego przez zaginionego ma艂偶onka, a ustalaj膮c doch贸d w przeliczeniu na osob臋 w rodzinie, nie uwzgl臋dnia si臋 tego ma艂偶onka.

3.聽Organ w艂a艣ciwy wierzyciela wyst臋puje raz na kwarta艂 do w艂a艣ciwej jednostki Policji albo w艂a艣ciwej instytucji w celu uzyskania informacji o zaginionym ma艂偶onku.

11-13. (uchylone).

14. Rozporz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem og艂oszenia.3)

______

1) Minister Pracy i Polityki Spo艂ecznej kieruje dzia艂em administracji rz膮dowej - zabezpieczenie spo艂eczne, na podstawie 搂 1 ust. 2 pkt 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu dzia艂ania Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530.

3) Niniejsze rozporz膮dzenie by艂o poprzedzone rozporz膮dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu post臋powania, sposobu ustalania dochodu oraz wzor贸w wniosku, za艣wiadcze艅 i o艣wiadcze艅 o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855), kt贸re traci moc z dniem wej艣cia w 偶ycie niniejszego rozporz膮dzenia, na podstawie art. 36 pkt 12 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niekt贸rych upowa偶nie艅 do wydawania akt贸w wykonawczych (Dz. U. Nr 98, poz. 817).